Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/notarkysuckenovemestosk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/notarkysuckenovemestosk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Činnosť – Notár Kysucké Nové mesto – Mgr. Katarína Borák Valušová
Činnosť

Činnosť

Činnosť notára

Vymenovaný notár, ktorému bol zverený výkon notárskeho úradu má právo vykonávať nasledovnú notársku činnosť:

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (zmluvy, závety)
 • osvedčovanie právne významných skutočností – osvedčenia napr.:
  • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • tom, že bola predložená listina a kedy sa to stalo
  • protestácii zmeniek
  • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • tom, že je niekto nažive
  • vyhlásení o vydržaní
  • iných skutočnostiach
 • konanie vo veciach notárskych úschov (peňazí, listín).

Úschova peňazí sa uskutočňuje výlučne bezhotovostným (bankovým) prevodom na účet notárskych úschov

Medzi ďalšie činnosti notára patrí poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárske centrálne registre vedené Notárskou komorou Slovenskej republiky sú verejnými zoznamami vedenými v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

Notárska komora Slovenskej republiky vedie šesť centrálnych registrov:

 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) – notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov (pričom neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza) – obsahuje registrované závety, listiny vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice, alebo ktoré notár prijal do úschovy
 • Notársky centrálny register právnických osôb (NCRpo) – notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) – notár v ňom registruje:
  • záložné právo vzniknuté na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo vzniknuté na základe odovzdania veci (pričom notár nemá právo skúmať platnosť záložnej zmluvy, ani žiadne iné jej náležitosti)
  • záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu, alebo štátneho orgánu
  • zmeny záložného práva
  • zmeny v osobe záložcu
  • dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie
  • začatie výkonu záložného práva
  • výmaz záložného práva.

Notár na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa spracuje v elektronickej podobe žiadosť o registráciu. Za obsah žiadosti zodpovedá výlučne žiadateľ. Následne notár vykoná registráciu v príslušnom registri a vydá o tom potvrdenie.

Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) – notár v ňom registruje:

 • oznámenie o dražbe
 • oznámenie o upustení od dražby
 • oznámenie o zmarení dražby
 • oznámenie o neplatnosti dražby
 • oznámenie o konaní opakovanej dražby.

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov do tohto registra a vydá o tom potvrdenie.

Notársky centrálny register listín (NCRls) – notár v ňom registruje:

 • notárske zápisnice spísané notárom
 • súdne listiny
 • iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (listinu uloženú v elektronickej podobe možno vyzdvihnúť na ktoromkoľvek notárskom úrade na území Slovenskej republiky určenou oprávnenou osobou, a to bez ohľadu na miesto a čas kde sa nachádzajú).

V prípade registrácie v ktoromkoľvek z vyššie uvedených registrov pridelí centrálny informačný systém notárskej komory SR danému úkonu centrálne číslo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje predmetného úkonu.

Informácie o všetkých registroch a vyhľadávanie v nich nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Medzi ďalšie činnosti notára, ak tak ustanoví osobitný zákon napr. Občiansky súdny poriadok – prejednanie dedičstva na základe poverenia súdu), je notár, ako súdny komisár oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve smerujúce k vydaniu osvedčenia o dedičstve, alebo k predloženiu veci súdu na vydanie uznesenia. Odmena notára, ako súdneho komisára v dedičskej veci je upravená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Zz. v platnom znení.